Ogłoszenie

Szanowni Państwo Rodzice,

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019″, w terminie od 01 marca 2018 r. do 08 marca 2018 r., w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza. Wypełnioną deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego otrzymają Państwo w przedszkolu dziecka. Czysty druk deklaracji dostępny jest na stronie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie naborowej.

Nabór na wolne miejsca w przedszkolach rozpocznie się 15 marca 2018 roku. Rodzice, którzy ubiegają się o przyjęcie dziecka do przedszkola po raz pierwszy lub zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego NABO. System zostanie uruchomiony 15 marca 2018 roku o godz. 9.00. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty w korzystaniu z systemu, otrzymają pomoc w każdym przedszkolu.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica.
Formularz
„Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2018/2019″ będzie dostępny do wypełnienia, na stronie internetowej pod adresem: www.ppp.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje – Przedszkola.
Rodzice mają możliwość wyboru trzech przedszkoli wg preferencji.

Wypełniony i wydrukowany wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rodzice składają w przedszkolu pierwszego wyboru.

Pełna oferta każdego przedszkola dostępna będzie na stronie naborowej.

Wśród przedszkoli znajduje się 6 przedszkoli z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi.

 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO MIEJSKICH PRZEDSZKOLI
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Postępowanie rekrutacyjne do samorządowych przedszkoli w roku szkolnym 2018/2019 prowadzone będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego, zgodnie z określonymi przez Radę Miasta Płocka kryteriami lokalnymi.

 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dla kandydatów w wieku 3-6 lat zamieszkałych w Płocku, którzy nie uczęszczają jeszcze do przedszkola lub których rodzice zdecydują się na zmianę przedszkola.
 • Kandydaci w wieku 2,5 lat oraz spoza miasta mogą uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej, prowadzonej po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, kiedy pozostaną jeszcze wolne miejsca w przedszkolu.
 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dwuetapowo, w oparciu o kryteria o charakterze ustawowym i lokalnym.
 • W każdym przedszkolu obowiązują takie same terminy, dokumenty oraz kryteria wraz z odpowiadającą im wartością punktową.
 • Rodzice mają prawo wybrać 3 przedszkola szeregując je według własnych preferencji. Przed podjęciem decyzji o wyborze przedszkola należy zapoznać się z przedstawioną ofertą. Kolejność zgłoszenia wniosków nie ma znaczenia.
 • Logowanie do systemu i wypełnianie wniosku będzie możliwe od 15 marca 2018 roku godz. 9:00 do 26 marca 2018 roku godz. 14:00.
 • Wypełniony elektronicznie i wydrukowany wniosek należy złożyć tylko w przedszkolu, które na wniosku widnieje jako przedszkole pierwszego wyboru.
 • W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów, do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty i oświadczenia, które będą weryfikowane w przedszkolu pierwszego wyboru.
 • Przedszkola będą przyjmować wnioski w terminie od 15 marca 2018 roku godz. 9:00 do 26 marca 2018 roku godz. 15:00.
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola zostaną udostępnione 09 kwietnia 2018 roku o godz.11:00.
 • Wyniki podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w widocznym miejscu, w siedzibie przedszkola oraz indywidualnie dla rodzica kandydata, na internetowej stronie naborowej, po zalogowaniu się do systemu za pomocą utworzonego przez siebie loginu i hasła.
 • Rodzice kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 mają obowiązek złożenia w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane „Karty potwierdzania woli zapisania dziecka”, w terminie od 09 kwietnia 2018 roku godz. 11:00 do 13 kwietnia 2018 roku godz. 15:00.
 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej powołanej w każdym przedszkolu może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach o spełnieniu kryteriów lub zwrócić się do Prezydenta Miasta Płocka o potwierdzenie tych okoliczności.
 • Listy przyjętych i nieprzyjętych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola oraz liczbie wolnych miejsc, którymi przedszkole jeszcze dysponuje, zostaną ogłoszone 18 kwietnia 2018 roku o godz. 15:00.
 • Postępowanie uzupełniające do miejskich przedszkoli prowadzonych przez Gminę – Miasto Płock na rok szkolny 2018/2019 rozpocznie się w dniu 17 maja 2018 roku o godz. 9:00 i będzie trwać do 24 maja 2018 roku godz. 15:00. Składanie wydrukowanych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) będzie odbywać się bezpośrednio u dyrektorów przedszkoli dysponujących wolnymi miejscami.
 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych podczas rekrutacji, Rodzice mogą wystąpić z wnioskiem do komisji rekrutacyjnej w danym przedszkolu, o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola. Rodzice kandydata mogą wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Terminy rekrutacji

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI i ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ, PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ – MIASTO PŁOCK

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Uruchomienie SYSTEMU NABO dla rodziców/opiekunów prawnych kandydatów do przedszkola (logowanie do systemu, zapoznanie się z ofertą przedszkola i wypełnianie,

drukowanie wniosku).

rozpoczęcie

15 marca

godz. 9:00

zakończenie

26 marca

godz. 14:00

Składanie wydrukowanych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów).

 

Rozpoczęcie

15 marca

godz. 9:00

zakończenie

26 marca

godz. 15:00

Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków przez komisję rekrutacyjną.

Rozpoczęcie

27 marca

godz. 9:00

zakończenie     

04 kwietnia

godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych.

09 kwietnia

godz. 11:00

Potwierdzenie przez Rodziców kandydata woli przyjęcia – składanie „Kart potwierdzania woli zapisania dziecka”.

Rozpoczęcie     

09 kwietnia

godz. 11:00        

zakończenie

13 kwietnia

godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych oraz informacji o liczbie wolnych miejsc, którymi przedszkole jeszcze dysponuje.

18 kwietnia

godz. 15:00

Procedura odwoławcza

 

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

od 18 kwietnia

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI i ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ, PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ – MIASTO PŁOCK

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Składanie wydrukowanych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) bezpośrednio do dyrektorów przedszkoli dysponujących wolnymi miejscami.

rozpoczęcie

17 maja

godz. 9:00

zakończenie

24 maja

godz. 15:00

Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków przez komisję rekrutacyjną.

Rozpoczęcie

25 maja

godz. 9:00

zakończenie

30 maja

godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

06 czerwca

godz. 15:00

 

 

Potwierdzenie przez Rodziców kandydata woli przyjęcia – składanie „Kart potwierdzania woli zapisania dziecka”.

Rozpoczęcie

06 czerwca

godz. 15:00

zakończenie

12 czerwca

godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych.

15 czerwca

godz. 15:00

Procedura odwoławcza

od 15 czerwca

Opublikowanie na stronie internetowej pod adresem: ppp.zjoplock.pl

w zakładce Rekrutacje – Przedszkola

wykazu wolnych miejsc.

31 sierpnia

Kryteria rekrutacji

I ETAP – KRYTERIA USTAWOWE

Kryterium
(dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium1)
Wartość kryterium
w punktach2
Wielodzietność rodziny kandydata 3 (oświadczenie). 128
Niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności). 128
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). 128
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). 128
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). 128
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 4 (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem). 128
Objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). 128

II ETAP – KRYTERIA LOKALNE

Kryterium
(dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium5)
Wartość kryterium
w punktach6
Rodzice kandydata pracują /studiują w trybie dziennym (oświadczenie). 64
Do danego przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata. 32
Rodzeństwo ubiega się o przyjęcie do danego przedszkola po raz pierwszy. 16
Rodzic kandydata pracuje/studiuje w trybie dziennym (oświadczenie). 8
Kandydat ubiega się o przyjęcie do przedszkola położonego najbliżej miejsca zamieszkania/miejsca pracy rodzica (oświadczenie). 4
Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny (kopia postanowienia sądu rodzinnego o ustanowieniu nadzoru kuratora lub zaświadczenie wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta). 2

 

 1. Oryginał, notarialnie poświadczona kopia, odpis, wyciąg z dokumentu kopia poświadczona przez rodzica.
 2. Zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe każdemu kryterium przyznaje się jednakową wartość
 3. Wielodzietność rodziny – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.
 4. Samotne wychowywanie dziecka – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
 5. Kryteria lokalne potwierdzane są oświadczeniem rodzica, z wyjątkiem kryterium ,, Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.
 6. Zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe każdemu kryterium przyznaje się różną wartość.

 

Skip to content