OGŁOSZENIE !!!!!

Szanowni Państwo

W związku z zamknięciem przedszkoli i żłobków w dniach od 27.03.2021 do 09.04.2021

Informujemy, że w związku z wprowadzeniem Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 25 marca 2021r.w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, nasze przedszkole w dniach 29.03. 2021 – 09.04.2021r. będzie pracowało w systemie zdalnym.

Informujemy, że zapewniamy opiekę dla dzieci na terenie przedszkola na wniosek 

  • rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
  • rodziców dzieci którzy: 

– są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

– realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

   – realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

      i zwalczaniem COVID-19,

– pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

– wykonują działania ratownicze,

– są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art.6pkt 5 ustawy z   dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z2020r. poz.1876 i2369),g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art.48a ustawy z dnia 12marca 2004r. o pomocy społecznej,

– są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art.67 iart.69 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

– są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach proaborcyjnych,

– są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

– są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art.2 ustawy z dnia 14grudnia 2016r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Skip to content