Rekrutacja do Miejskich Przedszkoli 2022/2023

Szanowni Państwo,

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023”w terminie od 28 lutego do 7 marca 2022 r., w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza. Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego otrzymają Państwo w przedszkolu dziecka. Dostępna będzie również do pobrania na stronie urzędu.

Nabór na wolne miejsca w przedszkolach rozpocznie się 14 marca 2022 roku. Rodzice, którzy ubiegają się o przyjęcie dziecka do przedszkola po raz pierwszy lub zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego NABO. System zostanie uruchomiony 14 marca 2022 roku o godz. 9.00. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć problemy w korzystaniu z systemu, otrzymają pomoc w każdym przedszkolu.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica. Formularz „Wniosku
o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2022/2023″
będzie dostępny do wypełnienia, po zalogowaniu się do systemu informatycznego NABO, na stronie internetowej pod adresem: www.ppo.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje – Przedszkola. Rodzice mają możliwość wyboru kilku przedszkoli wg. preferencji.

Wypełniony i wydrukowany wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rodzice składają w przedszkolu pierwszego wyboru.

Pełna oferta każdego przedszkola dostępna będzie na stronie internetowej ppo.zjoplock.pl,
a także na stronie naborowej. Wśród przedszkoli znajduje się również 6 przedszkoli
z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi.

Poniżej zamieszczono ogólne zasady rekrutacji, harmonogramy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym a także kryteria brane pod uwagę w tegorocznym postępowaniu rekrutacyjnym. Będą one wywieszone również w każdym przedszkolu.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO MIEJSKICH PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2022/2023


Postępowanie rekrutacyjne do
samorządowych przedszkoli w roku szkolnym 2022/2023 prowadzone będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego, zgodnie z określonymi przez Radę Miasta Płocka kryteriami lokalnymi. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dla kandydatów w wieku 3-6 lat (urodzonych w latach kalendarzowych: 2016,2017,2018,2019) zamieszkałych w Płocku, którzy nie uczęszczają jeszcze do przedszkola lub których rodzice zdecydują się na zmianę przedszkola.

 • Kandydaci w wieku 2,5 lat (dzieci urodzone pomiędzy 1.01.2020 r. a 29.02.2020 r.) oraz spoza miasta mogą uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej, prowadzonej po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli pozostaną jeszcze wolne miejsca w przedszkolu.

 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dwuetapowo, w oparciu o kryteria
  o charakterze ustawowym i lokalnym.

 • W każdym przedszkolu obowiązują takie same terminy, dokumenty oraz kryteria wraz
  z odpowiadającą im wartością punktową.

 • Rodzice mają prawo wybrać kilka przedszkoli, szeregując je według własnych preferencji. Przed podjęciem decyzji o wyborze przedszkola należy zapoznać się z przedstawioną ofertą. Kolejność zgłoszenia wniosków nie ma znaczenia.

 • Logowanie do systemu i wypełnianie wniosku będzie możliwe od 14 marca 2022 r. od godz. 9.00 do 25 marca 2022 roku do godz. 15:00.

 • Wypełniony elektronicznie i wydrukowany wniosek należy złożyć tylko
  w przedszkolu, które na wniosku widnieje
  jako przedszkole pierwszego wyboru (dopuszcza się złożenie wniosku elektronicznie, w formie skanu przesłanego na e-mail przedszkola).

 • W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów, do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty i oświadczenia, które będą weryfikowane w przedszkolu pierwszego wyboru.

 • Przedszkola będą przyjmować wnioski w terminie od 14 marca 2022 roku od godz. 9:00 do 25 marca 2022 roku do godz. 15:00.

 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wraz z informacją
  o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola zostaną udostępnione
  11 kwietnia 2022 roku o godz.12:00.

 • Wyniki podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w widocznym miejscu, w siedzibie przedszkola oraz, indywidualnie dla rodzica kandydata, na stronie internetowej: ppo.zjoplock.pl, po zalogowaniu się do systemu za pomocą utworzonego przez siebie loginu i hasła.

 • Rodzice kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023 mają obowiązek złożenia w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane „Karty potwierdzania woli zapisania dziecka”, w terminie od 11 kwietnia 2022 roku od godz. 12:00 do 20 kwietnia 2022 roku do godz. 15:00.

 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej powołanej w każdym przedszkolu może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach o spełnieniu kryteriów lub zwrócić się do Prezydenta Miasta Płocka o potwierdzenie tych okoliczności.

 • Listy przyjętych i nieprzyjętych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola oraz liczbie wolnych miejsc, którymi przedszkole jeszcze dysponuje, zostaną ogłoszone 27 kwietnia 2022 roku o godz. 12:00.

 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych podczas rekrutacji, Rodzice mogą wystąpić z wnioskiem do komisji rekrutacyjnej w danym przedszkolu, o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola. Rodzice kandydata mogą wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 • Postępowanie uzupełniające do miejskich przedszkoli prowadzonych przez Gminę – Miasto Płock na rok szkolny 2022/2023 rozpocznie się w dniu 30 maja 2022 roku o godz. 9.00. i będzie trwać do 3 czerwca 2022 roku do godz. 15.00. Uruchomienie systemu informatycznego NABO oraz składanie wydrukowanych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) będzie odbywać się bezpośrednio u dyrektorów przedszkoli dysponujących wolnymi miejscami.

Skip to content