Dobre Praktyki

Dane szkoły/placówki

Miejskie Przedszkole Nr 27 w Płocku, ul. Mikołaja Reja 28, 09-402 Płock.

Wymaganie ważne dla szkoły placówki:

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

Tytuł działania/ projektu w ramach wymagania:

Organizacja Międzynarodowego  Konkursu  Plastycznego pt. „Święta w moim domu”- poznawanie i pielęgnowanie tradycji bożonarodzeniowych, uczenie szacunku i otwartości na tradycję i kulturę innych narodów.

Cel działania:

Kształtowanie właściwej postawy wobec innej kultury, uczenie tolerancji, szacunku oraz otwartości na tradycje świąteczne innych narodów, poznawanie i pielęgnowanie tradycji bożonarodzeniowych, realizowanie działań antydyskryminacyjnych obejmujących całą społeczność przedszkola, rozwijanie zainteresowań plastycznych i wyobraźni twórczej dziecka.

Rodzaj podjętego działania:

Od 2012 r. jesteśmy organizatorami Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Święta w moim domu”.  Zapraszamy  do udziału w konkursie placówki z zagranicy, z Polski  oraz  z terenu miasta Płocka. Przyświeca nam idea  nawiązania współpracy z przedszkolami i szkołami  z różnych państw Europy oraz świata.  Pragniemy poznać kulturę, tradycje Świąt Bożego Narodzenia, systemy oświaty w innych państwach, a także wymienić się doświadczeniem.  Obecnie współpracujemy z trzema państwami w Europie: Litwa, Holandia, Wielka Brytania. Dzieci pod kierunkiem nauczycieli wykonują prace plastyczne. Ocena prac odbywa się w dwóch kategoriach: dzieci młodsze, dzieci starsze.  Za nadesłane prace na konkurs dzieci i nauczyciele otrzymują dyplomy i książki, a placówki oświatowe albumy o Polsce, płyty z utworami patriotycznymi, ludowymi, polskimi kolędami itp.

W roku szkolnym 2012/2013 wpłynęły prace z Litwy. Nawiązano współpracę z przedszkolem  w miejscowości Podbrodzie, a tym samym poznaliśmy Polonię mieszkającą na Wileńszczyźnie. W ramach współpracy wymieniliśmy się widokówkami i albumami z rodzinnych miejscowości, poznaliśmy na fotografii stolice naszych  państw, jak również wysłaliśmy prospekt na temat „Nasze Przedszkole”, w którym zaprezentowaliśmy działalność naszej placówki. Dowiedzieliśmy się o potrzebach Polonii i zorganizowaliśmy zbiórkę odzieży, środków czystości oraz książek. Pomoc materialna została wysłana rodzinom, a dzieci z  „Zeróweczki” otrzymały nagrody książkowe, dyplomy, materiały piśmiennicze i plastyczne. Współpraca trwa nadal, placówka co roku odpowiada na zaproszenie do udziału w konkursie,  nauczyciele chętnie wymieniają się doświadczeniem.

W roku szkolnym 2014/2015 nawiązaliśmy współpracę z polską szkołą w Holandii- Polskim Punktem Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Hadze. Dzieci przygotowały prace, a nauczyciele opowiedzieli  o tradycjach bożonarodzeniowych w Holandii, co pozwoliło nam zrozumieć symbolikę przedstawioną w twórczości  dzieci. W roku szkolnym 2015/2016 dzięki zaprzyjaźnionej nauczycielce z Holandii, nawiązaliśmy współpracę z nowopowstałą polską  szkołą w Holandii w miejscowości Amersfoort.  Do szkoły tej uczęszcza 39 dzieci z Polski, uczących się języka polskiego oraz wiedzy o Polsce. /nauka odbywa się w trybie sobotnim/. Nauczyciele chętnie podzielili się  informacjami jak powstawała placówka, jak również opowiedzieli o sukcesach i trudnościach jakie napotkali.  Otrzymaliśmy również relację fotograficzną  z przybycia na statku parowym Mikołaja ze swoim  pomocnikiem Zwarte Pieten /Czarnym Piotrusiem/ i siwym koniem /Schimmelem/. Poznaliśmy  również przepis na tradycyjne holenderskie pierniczki – pepernoten, którymi Czarny Piotruś obdarowuje dzieci. Upiekliśmy ciasteczka-teraz już nie tylko znamy tradycje i zwyczaje, ale również wiemy jak pachną i smakują holenderskie święta.

W roku  szkolnym 2015/2016 nauczycielka języka angielskiego nawiązała  współpracę z Sobotnią Polską Szkołą w Lincoln w Anglii. Współpraca ta pozwoliła wzbogacić wiedzę na temat kultury i tradycji w Anglii. Nauczycielka   systematycznie wymienia się doświadczeniem z nauczycielem z Anglii oraz podnosi swoje kompetencje językowe.

Efekty działań

Efektem naszych działań jest wymiana doświadczeń, krzewienie kultury i tradycji polskich dla Polonii mieszkającej w różnych państwach Europy. Zaprosiliśmy dzieci  do udziału w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym pt. „Święta w moim domu”, aby mogły poznać tradycje związane ze świętami w Polsce. Poznaliśmy tradycje kultywowane na Litwie, w Holandii i Anglii.

Rezultatem naszych działań  jest coraz większe zainteresowanie polonijnych placówek oświatowych konkursem, o czym świadczy   liczba napływających prac oraz poszerzające się grono chętnych do współpracy szkół i przedszkoli.  W pierwszej edycji konkursu wpłynęło 25 prac, w tym 5 prac z Litwy, w drugiej edycji wpłynęły 32 prace, w tym 10 z Litwy. W kolejnym roku napłynęło 5 prac  z Holandii, 11 z Litwy oraz 23 prace z Polski. W czwartej edycji konkursu wpłynęło 57 prac, w tym 10 z przedszkola z Litwy, 21 prac z Holandii, 6 prac z Anglii.

Co roku przedszkole organizuje uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastycznego, na które zapraszani są przedstawiciele władz oświatowych, dzieci, nauczyciele i dyrektorzy przedszkoli z terenu miasta Płocka. Na spotkaniu zapoznajemy gości z tradycjami Świat Bożego Narodzenia w zaprzyjaźnionych państwach. Zaproszone dzieci uczestniczą w zabawach, quizach na temat  zwyczajów i tradycji świątecznych w Polsce i w krajach, z których wpłynęły prace. Uczymy dzieci akceptacji i otwartości na odmienność kultury innych państw, wskazujemy podobieństwa i różnice, podkreślamy wartość polskich tradycji i zwyczajów. Nauczyciele zdobytą wiedzę przekazują dzieciom podczas zajęć, organizują gazetki ścienne dla rodziców.

Uczestnicy konkursu otrzymują  dyplomy i nagrody książkowe.  Placówkom   z zagranicy dodatkowo wysyłamy albumy o Polsce, śpiewniki i płyty z pieśniami patriotycznymi, ludowymi, kolędami oraz pozycje z klasyki literatury dziecięcej polskich autorów.  Dzięki temu dzieci oraz nauczyciele mają kontakt z językiem, tradycjami i kulturą Polski.

Wszystkie prace eksponowane są na wystawie pokonkursowej, która zamieszczana jest również na stronie internetowej przedszkola. Jury konkursu analizując prace plastyczne dzieci, zauważyło systematycznie podnoszący się poziom wykorzystywanych technik plastycznych           i wzrastającą  ilość szczegółów na obrazkach. Nauczyciele z państw Europy wymieniają się doświadczeniem,  a dzieci rozwijają kreatywność.

Dzięki kontaktom międzynarodowym zyskujemy wiedzę o tradycjach,  systemie edukacji, miejscowościach z których wpłynęły prace plastyczne.

Kolejnym pozytywnym efektem jest angażowanie całej społeczności przedszkolnej w organizację uroczystego rozstrzygnięcia  konkursu.  Pracownicy obsługi wspierają nauczycieli w przygotowaniach, prowadzeniu i oprawie artystycznej uroczystości. Rodzice wraz ze swoimi dziećmi dla uświetnienia uroczystości przygotowują i wystawiają przedstawienia teatralne         np.: „Dziewczynka z zapałkami”, „Brzydkie kaczątko”, „Królewna Śnieżka”/.

 Rady i przestrogi:

   Uczestników konkursu zapraszamy drogą elektroniczna już w miesiącu październiku i listopadzie. Cała społeczność przedszkolna stara się dotrzeć do różnych krajów wysyłając zaproszenia drogą elektroniczną. Kontakty z placówkami zza zagranicy ułatwia nam również zaangażowanie rodziców.  Zaproszenie na konkurs zamieszczamy również  na stronie internetowej przedszkola zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Próby zaproszenia do udziału w konkursie placówek oświatowych z Unii Europejskiej nie spotkała się z odzewem.

Opracowaliśmy również projekt na Platformie e-Twinning pt. „Chrismas in my home”, zapraszając placówki z Polski i zza granicy do przyłączenia się. Niestety nie znaleźliśmy partnerów do współpracy.

Nasza współpraca bazuje na środowisku polonijnym. W dalszym ciągu będziemy czynić starania, aby poszerzyć grono krajów uczestniczących w konkursie, aby poznać tradycje bożonarodzeniowe kolejnych państw.

Dostępność informacji na temat podjętego działania:

Informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej przedszkola oraz w gazetce przedszkolnej pt. „Nasze Przedszkole”. Każdego roku organizowane były wystawy pokonkursowe w przedszkolu oraz   Galerii Sztuki Dzieci i Młodzieży  w Galerii Atrium Mosty.

Relacje z uroczystego rozstrzygnięcia  konkursu emitowano  w telewizji regionalnej. Dokumentacja fotograficzna,  materiały, informacje przesłane przez placówki są eksponowane na Ekspozycji Ściennej  dla Rodziców „ Poznajmy się” – współpraca przedszkola na arenie międzynarodowej.

Streszczenie:

Miejskie Przedszkole nr 27 w Płocku od 2012 roku podjęło współpracę międzynarodową dzięki organizacji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego pt. Święta w moim domu”.  W ramach podjętego działania zwracamy uwagę  dzieci i dorosłych na aspekt różnorodności językowej,  tradycji i zwyczajów.   Naszym celem jest  kształtowanie właściwej postawy wobec innej kultury, uczenie tolerancji, szacunku oraz otwartości na tradycje  innych narodów. Chcemy aby nasi wychowankowie zrozumieli wielokulturowość w Europie, pogłębiając jednocześnie znajomość własnej kultury.

Dzięki  nawiązaniu współpracy z dziećmi, młodzieżą i polskimi nauczycielami mieszkającymi na stałe za granicą, zrozumieliśmy jak ważne jest dla nich pielęgnowanie polskości i kultywowanie polskich tradycji. Dlatego wspomagamy placówki polonijne w literaturę polskich poetów, wydania książkowe w języku polskim, albumy o Polsce, jak również pieśni patriotyczne,  ludowe, kolędy i pastorałki. Możliwość kontaktu  z polską placówką oświatową jest szczególnie cenna  dla Polonii mieszkającej na Wileńszczyźnie.

Współpraca międzynarodowa stwarza warunki do wymiany doświadczeń między nauczycielami. Zrozumieliśmy, że wzajemne partnerstwo jest potrzebne zarówno naszej społeczności, jak również społeczności polonijnej w różnych krajach Europy.

Nasze działania wpływają na budowanie tożsamości narodowej, uczą patriotyzmu.

Skip to content