Opłaty

Opłaty za przedszkole pobierane są zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2013 r. NR 636/XXXVII/. Czas na bezpłatne wychowanie, nauczanie i opiekę jest od godziny 8.00-13.00. Miesięczna opłata za korzystanie przez dziecko ze świadczeń, wynosi 1 zł za godzinę zegarową zajęć, przy czym opłaty za niepełne godziny przelicza się proporcjonalnie. W przypadku odpłatnego korzystania przez dwoje lub więcej dzieci z tej samej rodziny z przedszkoli prowadzonych lub dotowanych przez Gminę Miasto Płock lub formy opieki nad dzieckiem do lat 3, ustala się dla każdego dziecka     miesięczną opłatę za korzystanie ze świadczeń z 40% zniżką.
Ponadto zwolnione są całkowicie  z opłaty za pobyt w przedszkolu  dzieci sześcioletnie oraz dzieci z rodzin, w których dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza dochodu obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku  rodzinnego.  Podstawą zwolnienia z opłaty jest przedłożenie dyrektorowi przedszkola decyzji lub zaświadczenia o otrzymanym zasiłku, wydanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.

Opłata za przygotowanie posiłków wynosi 8zł dziennie za trzy posiłki (liczba dni roboczych w danym miesiącu), 6.4 zł za 2 posiłki (liczba dni roboczych w danym miesiącu).

Można dokonać zmian deklaracji spożywania posiłków, ale należy to zgłosić na koniec miesiąca, przed 1 dniem kolejnego miesiąca.

Opłaty za przedszkole należy wnosić do każdego 15 dnia miesiąca za poprzedni miesiąc. Za nieterminowe wpłaty są naliczane odsetki. Wpłat należy dokonywać w formie bezgotówkowej po otrzymaniu przelewu na emaila.

Od września 2015r miasto Płock zmieniło formę opłaty za przedszkola. Aktualnie obowiązkiem miasta jest realizacja obowiązkowego programu edukacyjno-opiekuńczego w wymiarze pięciu godzin za darmo. Pozostałe godziny obecności dziecka w przedszkolu są płatne według stawek oraz zasad rozliczania definiowanych przez samorządy. Czas pobytu dzieci jest rejestrowany przez system elektroniczny (czytnik kart znajdujący się w placówce) za pomocą kart magnetycznych lub poprzez wprowadzenie odpowiedniego hasła i kodu przypisanego w indywidualnej umowie. Po upływie miesiąca na tej podstawie generowane są rachunki dla rodziców. Aby umożliwić rodzicom zweryfikowanie czasu ich dzieci w placówce oraz wygenerowanych opłat mogą skorzystać z uruchomionego Portalu dla rodziców:

https://przedszkola.wizja.net/logowanie

PROSIMY O TERMINOWE DOKONYWANIE WPŁAT

Miejskie Przedszkole Nr 27

  1. M. Reja 28

09-402 Płock

Tel. 24 367 52 55

Fax. 24 367 52 54

Skip to content